Not logged in.

De organisatie zal zijn uiterste best doen het evement voor iedereen zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, ongevallen of welke gebeurlijke ongevallen en/of ellende dan ook. Bezoekers stemmen door het aanwezig zijn op het festival impliciet in met het niet aansprakelijk kunnen stellen van de organisatie.

Ondanks dat het hieronder in de algemene verkoopsvoorwaarden vermeldt staat, toch nog expliciet dit: wij behouden ons het recht voor om, indien dit ons inziens de veiligheid van de bezoekers waarborgt, bezoekers zonder verdere opgave van redenen de toegang te weigeren.

Bezoekers die met de auto komen kunnen deze, met inachtneming van het vrij houden van de normale doorgaande wegen, parkeren in de nabijheid van het festivalterrein. Het parkeren is gratis. Daarnaast uiteraard ook volledig op eigen risico.

Het is niet toegestaan zelf drank mee te nemen naar het festivalterrein. Aangezien we voor iedereen een zo aangenaam mogelijk geprijsd evenement willen neerzetten, zullen we de kosten zeker gezien de lage prijzen dit jaar niet alleen kunnen dekken vanuit de entree-gelden, maar zal een deel ook berekend worden op drankverbruik.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PROSPERROCK 2012

Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het festival PROSPERROCK 2013 (verder “FESTIVAL” genoemd). Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het FESTIVAL bezoekt. Met de ORGANISATOR wordt bedoeld HDC Kieldrecht. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aanschaf van één of meerdere tickets voor het FESTIVAL. De bepalingen inzake ‘Privacybeleid’ maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets aanschaft, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.

Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procédé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR. Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR is ten allen tijde mogelijk. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het FESTIVAL. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

Aansprakelijkheid

De inrichting van het FESTIVAL (waaronder doch niet uitsluitend de samensteling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De ORGANISATOR is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het FESTIVAL door overmacht. Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement of festivaldag. Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling. Aanvullende regelingen ivm verplaatsing naar het FESTIVAL, voedingsmiddelen en verblijfskosten die de KOPER/BEZOEKER op eigen initiatief heeft getroffen, zijn ten laste van de KOPER/BEZOEKER. Het FESTIVAL is niet aansprakelijk voor vergeefse kosten bovenop de prijs van het/de ticket(s).

Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het FESTIVAL

Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht. De ORGANISATOR en haar eventuele mede-organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de camping. Er kunnen tv-opnames worden gemaakt tijdens het FESTIVAL. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd. De KOPER/BEZOEKER gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door het FESTIVAL en haar mediapartners. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger op ieder ogenblik te verifiëren. De artiesten, de ORGANISATOR en haar mede-organisatoren, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de ORGANISATOR. Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVAL zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

Betwistingen

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.


GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE PROSPERROCK

Privacy-beleid

Als volgt een korte uiteenzetting van algemene voorwaarden die gelden voor de Prosperrock-website. We adviseren u dan ook de algemene voorwaarden nauwlettend door te lezen. Door de Prosperrock-website te bezoeken en/of door gebruik te maken van zijn onderdelen / diensten gaat U accoord met de vermelde algemene voorwaarden. U kunt de Prosperrock-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen omtrent de organisatie, programmatie en bijkomende diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke data dient te verstrekken. Bepaalde pagina’s en/ of onderdelen verzamelen echter wel persoonlijke data van de bezoeker. Telkens als U persoonlijke informatie verstrekt, zal de organisator deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze vermelde algemene voorwaarden zijn opgesteld op 10 maart 2012 en zijn vatbaar voor eventuele wijzigingen, evenals de inhouden van de Prosperrock-website zelf. Bepaalde pagina’s en onderdelen van de Prosperrock-website kunnen afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden hebben, in aanvulling van de algemene voorwaarden. De inhoud van de Prosperrock-website behandelt algemene informatie, met betrekking tot de programmatie enz., alsook specifieke informatie omtrent de evenementen waarvoor tickets te koop / te bestellen zijn. Duidelijk is dat deze beschikbare informatie bedoeld is voor louter informatieve en commerciële doeleinden, in relatie tot de georganiseerde evenementen en bijbehorende verkoop van tickets. De organisatie kan niet aansprakelijk geacht worden, op welke gebied dan ook, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die als oorzaak de toegang hebben tot of het bezoek en gebruik van de Prosperrock-website kent. Bovenstaande vervalt enkel en alleen indien er zich een opzettelijke of zware fout van de organisator voordoet.

Vertrouwelijke verwerking omtrent persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die via de Prosperrock-website verzameld worden, worden opgeslagen in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze data kunnen enkel en alleen opgevraagd worden door een toegewezen aantal personen in dienst van de organisator, die deze informatie behandelen voor administratieve doeleinden. Deze data zullen aldus enerzijds voor interne doeleinden verwerkt worden en anderzijds dienen tot optimalisatie van de website zelf. De organisatie geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, enkel op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en bij wettelijke verplichtingen. Indien de organisator toch persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt hiervoor uitdrukkelijk om uw goedkeuring gevraagd en wordt dit alsook uitdrukkelijk vermeld.

De noodzaak van verwerking

Bij ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven en anderen verwerkt de organisator de verzamelde persoonsgegevens om u, indien nodig, te contacteren. Deze gegevens worden uiteraard niet langer bewaard dan nodig. Indien er een registratie plaatsvindt om aangeboden diensten te ontvangen, worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt om ook weer met u in contact te kunnen treden en om u een optimale dienstverlening aan te bieden. Deze diensten bevatten onderdelen zoals de online ticketshop. Uiteindelijk is het ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van de organisatie. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kan u dit altijd via mail melden aan de webmaster van de prosperrock-website (prosperrock@prosperrock.be). Tevens zal in iedere informatiemail die de organisator u toestuurt een link geplaatst worden via welke U uzelf kunt uitschrijven om zo verder contact te verbreken.

Toelating tot verwerking

U geeft de organisator uitdrukkelijk de toestemming uw persoonsgegevens te verwerken, door deze via de Prosperrock-website te verstrekken, voor de vermelde doeleinden. De organisator biedt geen persoonlijke gegevens door aan derden, enkel op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en bij wettelijke verplichtingen. Indien de organisator toch persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt hier uitdrukkelijk om uw goedkeuring gevraagd en wordt dit alsook uitdrukkelijk vermeld.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U beschikt over het recht de data en persoonlijke gegevens die de organisatie over u verzamelt in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren. U beschikt ook over het recht om uw persoonlijke data te laten verwijderen uit de database van de organisatie. Best kunt u zich hiervoor wenden tot de webmaster van de Prosperrock-website of de verantwoordelijke van de organisatie.

Gebruik van Cookies

De Prosperrock-website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’, kleine stukjes data die door ons doorgestuurd worden en bewaard worden op uw computer. Deze data worden bij ieder bezoek van de Prosperrock-website teruggestuurd naar de beheerders om zo uw identiteit te verifiëren. Door uw identiteit te verifiëren optimaliseren we het gebruik en dient u niet bij elk bezoek aan de Prosperrock-website uw gegevens opnieuw in te voeren. Zelf beschikt u over de mogelijkheid om binnen uw browser deze instellingen omtrent cookies te configureren. Zo kunt U de browser zo configureren dat deze, telkens er een cookie wordt aangemaakt, u er ook van informeert.

Gebruik van logo

Prosperrock is een gedeponeerd handelsmerk. Elke reproductie en/of wijziging hieraan zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Prosperrock kan een daad van namaak uitmaken. Het gebruik van het logo of de festivalnaam in publicitaire uitingen wordt enkel en alleen toegestaan aan de organisatie of na schriftelijke toestemming door de organisatie. Elke actie en lay-out dient tevens vooraf ter goedkeuring aan de festivalorganisatie voorgelegd te worden.

Ticketwedstrijden

Het organiseren van een wedstrijd waarbij Prosperrock tickets worden weggeven is enkel en alleen toegestaan aan de organisatie.